استفاده از تکنولوژی فرآوری مواد معدنی در صنعت دیگر