میلز در پاکستان است که استفاده از گله غلطک واضح تر