شفت توخالی و سیمان بزرگ وات آسیاب فضای انبساط حرارتی محفوظ می باشد