نرخ نصب و راه اندازی تجهیزات شکسته به جدول مراجعه کنید