بدانید در پایین و پایین تر از محیط چگونه به انجام این مخروط