کارگران معدن سنگ آهک مرده در زمین لغزش توبان رگنکی